MẪU CÂU DÙNG ĐỂ THUYẾT TRÌNH TRONG CÔNG TY - PHẦN 1


  • PHẦN 1: CHÀO HỎI VÀ GIỚI THIỆU BẢN THÂN

  • PHẦN 2: GIẢI THÍCH VẤN ĐỀ


  • PHẦN 3: PHÂN ĐOẠN TRÌNH BÀY KHI CÓ NHIỀU NỘI DUNG.


0 views