LỚP TOPIK II SÁNG
CẤP 1
LỚP CHUYÊN SÂU 3
LỚP CHUYÊN SÂU 3
LỚP CHUYÊN SÂU 1
LỚP CHUYÊN SÂU 1
LỚP CẤP 4
LỚP CẤP 4
54278950_1056444621205453_25721005689022
54353532_1056444634538785_30025421054080
56659756_1077776182405630_26990791638846
53010785_1054395471410368_65749943563090
53324227_1054395568077025_54977566608583
53111202_1054395551410360_19261451197407
53902854_1055177134665535_39794093142541
53048603_1054395504743698_34205728228109
53313377_1055177147998867_22820934334996
cap 2 2
Cấp 2
Lớp Topik II
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 2
Lớp cấp tốc 5
Cấp 5
cap 4
Cấp 4
Cấp 1
Cô Hiền và thầy Lộc
Cô Hiền và Cô Linh
Cấp 2
Cấp 3
IMG_2180
IMG_0998
IMG_1004
IMG_0993
Cấp 7
Cafe với học viên
Cấp 4
Cấp tốc 4
LỚP TOPIK II SÁNG
CẤP 1
LỚP CHUYÊN SÂU 3
LỚP CHUYÊN SÂU 3
LỚP CHUYÊN SÂU 1
LỚP CHUYÊN SÂU 1
LỚP CẤP 4
LỚP CẤP 4
54278950_1056444621205453_25721005689022
54353532_1056444634538785_30025421054080
56659756_1077776182405630_26990791638846
53010785_1054395471410368_65749943563090
53324227_1054395568077025_54977566608583
53111202_1054395551410360_19261451197407
53902854_1055177134665535_39794093142541
53048603_1054395504743698_34205728228109
53313377_1055177147998867_22820934334996
cap 2 2
Cấp 2
Lớp Topik II
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 2
Lớp cấp tốc 5
Cấp 5
cap 4
Cấp 4
Cấp 1
Cô Hiền và thầy Lộc
Cô Hiền và Cô Linh
Cấp 2
Cấp 3
IMG_2180
IMG_0998
IMG_1004
IMG_0993
Cấp 7
Cafe với học viên
Cấp 4
Cấp tốc 4